علی زندوکیلی فـــقـــط 
فــقــــط
تــو را دارم class=
فـــقـــط فــقــــط تــو را دارمثبت دیدگاه شما