لادن سلیمانی پاتريك:من سالهاست 
مي خورم،
ميخوابم،
،بيدارميشم
، .... حس ميكنم به !استراحت نياز دارم 
ديالوگ هاي ماندگار
#Newyork#times#squre#night#my#pilgrimage# class=
پاتريك:من سالهاست مي خورم، ميخوابم، ،بيدارميشم ، .... حس ميكنم به !استراحت نياز دارم ديالوگ هاي ماندگار #Newyork#times#squre#night#my#pilgrimage#ثبت دیدگاه شما