بهرام رادان اين عكس رو @amirhossein_farzaneh جان چند روز پيش برام فرستاد، شايد سال ٧٨، شايد ١٧ سال پيش class=
اين عكس رو @amirhossein_farzaneh جان چند روز پيش برام فرستاد، شايد سال ٧٨، شايد ١٧ سال پيشثبت دیدگاه شما