کورش سلیمانی ... ‎اخلاق ناصری ؛ ‎تالیف خواجه نصیرالدین طوسی با تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری - انتشارات خوارزمی
__________________________________

بالا برويم اما نه با پا بر سر ديگران نهادن ... بالا برويم اما نه با آرزوىِ سقوطِ ديگرى كه بالاتر است ... class=
... ‎اخلاق ناصری ؛ ‎تالیف خواجه نصیرالدین طوسی با تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری - انتشارات خوارزمی __________________________________ بالا برويم اما نه با پا بر سر ديگران نهادن ... بالا برويم اما نه با آرزوىِ سقوطِ ديگرى كه بالاتر است ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران