مهتاب ثروتی داشتم ياد ميگرفتم بنويسم اسمتو كه تو به دنيا اومدي 
تو بغل هم بزرگ شديم گريه كرديم و تا جايي كه ميشد دعوا كرديم اونقدر كه بين دعوا خندمون ميگرفت و بيخيال زدن ميشدييم
اون گوشه تاريك روشن پلي استيشن بازي ميكرديم تا سحر چه زايد باز😉 
الان ميخوايي بري دانشگاه ...
آخه هيجده سالت شده 
آخه پناهم شدي 
آخه ... 👊🏻 class=
داشتم ياد ميگرفتم بنويسم اسمتو كه تو به دنيا اومدي تو بغل هم بزرگ شديم گريه كرديم و تا جايي كه ميشد دعوا كرديم اونقدر كه بين دعوا خندمون ميگرفت و بيخيال زدن ميشدييم اون گوشه تاريك روشن پلي استيشن بازي ميكرديم تا سحر چه زايد باز😉 الان ميخوايي بري دانشگاه ... آخه هيجده سالت شده آخه پناهم شدي آخه ... 👊🏻ثبت دیدگاه شما