ترلان پروانه 😔😔ميرويد و جماعتى را سياه پوش ميكنيد و سينما را يتيم .. افسوس 😞 #تسليت به جامعه هنرى 😞🌹🙏🏼 روحشون شاد class=
😔😔ميرويد و جماعتى را سياه پوش ميكنيد و سينما را يتيم .. افسوس 😞 #تسليت به جامعه هنرى 😞🌹🙏🏼 روحشون شادثبت دیدگاه شما