بهرام رادان شما جاودانه ايد تا ابد داوود خان، تسليت به خانواده هنرمند رشيدى/برومند class=
شما جاودانه ايد تا ابد داوود خان، تسليت به خانواده هنرمند رشيدى/برومندثبت دیدگاه شما