مهتاب ثروتی تزريق كنيم آينده رو 
با سُرنگِ 
سفر 
دوست 
اميد class=
تزريق كنيم آينده رو با سُرنگِ سفر دوست اميدثبت دیدگاه شما