بهنوش طباطبایی .
بزرگى به اسم و رسم نيست،
به بزرگترى كردنه 
بزرگترى كردن هم كار هر كسى نيست 
بلدى ميخواد و يه دل بزرگ class=
. بزرگى به اسم و رسم نيست، به بزرگترى كردنه بزرگترى كردن هم كار هر كسى نيست بلدى ميخواد و يه دل بزرگثبت دیدگاه شما