مهتاب ثروتی زندگانيم رويايي بيش نيست
با اين وجود گر روز يا شبي
چه در خيال ، چه در هيچ

اميد رخت بربندد
پنداري که چيز کمي از دست داده‌ايم ؟
گر اينگونه باشد
سراسر زندگاني رويايي بيش نيست
#ادگار الن پو class=
زندگانيم رويايي بيش نيست با اين وجود گر روز يا شبي چه در خيال ، چه در هيچ اميد رخت بربندد پنداري که چيز کمي از دست داده‌ايم ؟ گر اينگونه باشد سراسر زندگاني رويايي بيش نيست #ادگار الن پوثبت دیدگاه شما