رز رضوی ممنونم از پريا عزيزم بابت اين عكس
زندگي سخته ولي شيرينه ... زندگي مثل موج ميره بالا و مياد پايين ولي آخرش جون آدم خنك ميشه ... زندگي پر از تجربه است كه هركدومش يك پله موفقيته ... زندگي رويا نيست ... زندگي واقعيته ... زندگي  بهترين فرصت براي رسيدن به خونه آخرمونه ...زندگي همين لحظه است ... اميدوارم هميشه شاد باشيد و بخنديد 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹 class=
ممنونم از پريا عزيزم بابت اين عكس زندگي سخته ولي شيرينه ... زندگي مثل موج ميره بالا و مياد پايين ولي آخرش جون آدم خنك ميشه ... زندگي پر از تجربه است كه هركدومش يك پله موفقيته ... زندگي رويا نيست ... زندگي واقعيته ... زندگي بهترين فرصت براي رسيدن به خونه آخرمونه ...زندگي همين لحظه است ... اميدوارم هميشه شاد باشيد و بخنديد 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌹🌹🌹ثبت دیدگاه شما