نهال دشتی آدم بدون غم 
نمي شه
راه بي پيچ و خم
نميشه
آرزو كه كم
نداريم
آرزو كه كم ...نمي شه. class=
آدم بدون غم نمي شه راه بي پيچ و خم نميشه آرزو كه كم نداريم آرزو كه كم ...نمي شه.ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران