لادن سلیمانی زكدام ره رسيدي؟
زكدام در گذشتي ؟
كه نديده ديده،ناگه 
به درون دل فتادي؟
هوشنگ ابتهاج
ساعت ١٢ شب
شب سوم class=
زكدام ره رسيدي؟ زكدام در گذشتي ؟ كه نديده ديده،ناگه به درون دل فتادي؟ هوشنگ ابتهاج ساعت ١٢ شب شب سومثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران


david_shahnawaz
🌷💔🌷


tara9926
Fb

hooman.b
دلم گرفت😟😟😟

daryoush.eghbali63
تواگردلگیری لحظه ای چشم ببند اندکی اشک بریزوبخوان نام مرا بتو من نزدیکم نام من یزدانست لقبم ایزدپاک،تومرا زمزمه کن خواهم آمدسویت بیصدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت