این فیلم فقط ۶۰ ثانیه است ! درك نياز انسانها ساده است مهرباني را فرياد نكنيم .ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران