هانیه توسلی جان که از عالم علوی است یقین می دانم

رخت خود باز بر آنم که همان جا فکنم
عكس را الهه فرجاد گرفته از بيتا class=
جان که از عالم علوی است یقین می دانم رخت خود باز بر آنم که همان جا فکنم عكس را الهه فرجاد گرفته از بيتاثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران