کورش سلیمانی 🎭
پست موقت: مى گويند جشنواره به پايان رسيده ... خب، به ميمنت! ... در كنار همه ى نقدهاى جدى كه به اين جشنواره به شكل كلى و به اين دوره به شكل خاص داشته و دارم، بايد درود خود را نثار كسانى كنم كه در هيئت هاى اجرايى و بازبينى و داورى و دبيرخانه مى شناسم و مى دانم هرجا باشند صادقانه و از روى "خلوص نيت " و فارغ از تفكرات و دسته بندى هاىِ مسمومِ متاسفانه رايج، دلسوزانه تلاش مى كنند ... و با اينكه خود از عدم حضورم در جشنواره كماكان راضى و خشنودم اما خسته نباشيد مى گويم به همه ى هنرمندانى كه با نيت درست و هنرمندانه در جشنواره حاضر شدند، توقيف شدند يا حتى انصراف دادند ... و در آخر تبريك بگويم به برخى از برگزيدگانِ هيئت داوران، همكاران عزيز و شايسته اى كه سالهاست حضورشان را بر صحنه ديده ام، توانايى شان را مى شناسم و از شوق شان براى تئاتر آگاهم ... _______________________________________

تكمله: اما كسانى در اين بين كه با نيت هاى نادرست، با زد و بند، با سهل انگارى، با تماميت خواهى، با فراموش كردن مردم و دردها و دغدغه هاى ايشان، با خودرايى و ... به تئاتر ما چه در اين جشنواره ( كه روزگارى ست كوتاه و بارها آمد و رفت اش را ديده ايم) و چه در جريان تئاتر كشور لطمه مى زنند را ... آرزو مى كنم به راه راست و هنر بازگردند ... پاينده باشيد ... class=
🎭 پست موقت: مى گويند جشنواره به پايان رسيده ... خب، به ميمنت! ... در كنار همه ى نقدهاى جدى كه به اين جشنواره به شكل كلى و به اين دوره به شكل خاص داشته و دارم، بايد درود خود را نثار كسانى كنم كه در هيئت هاى اجرايى و بازبينى و داورى و دبيرخانه مى شناسم و مى دانم هرجا باشند صادقانه و از روى "خلوص نيت " و فارغ از تفكرات و دسته بندى هاىِ مسمومِ متاسفانه رايج، دلسوزانه تلاش مى كنند ... و با اينكه خود از عدم حضورم در جشنواره كماكان راضى و خشنودم اما خسته نباشيد مى گويم به همه ى هنرمندانى كه با نيت درست و هنرمندانه در جشنواره حاضر شدند، توقيف شدند يا حتى انصراف دادند ... و در آخر تبريك بگويم به برخى از برگزيدگانِ هيئت داوران، همكاران عزيز و شايسته اى كه سالهاست حضورشان را بر صحنه ديده ام، توانايى شان را مى شناسم و از شوق شان براى تئاتر آگاهم ... _______________________________________ تكمله: اما كسانى در اين بين كه با نيت هاى نادرست، با زد و بند، با سهل انگارى، با تماميت خواهى، با فراموش كردن مردم و دردها و دغدغه هاى ايشان، با خودرايى و ... به تئاتر ما چه در اين جشنواره ( كه روزگارى ست كوتاه و بارها آمد و رفت اش را ديده ايم) و چه در جريان تئاتر كشور لطمه مى زنند را ... آرزو مى كنم به راه راست و هنر بازگردند ... پاينده باشيد ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران