پرستو گلستانی این یعنی نعمت خداوندی 
دو تا عشق داشته باشی 
یکی با آرامش و نازنین تو بغلت بخوابه  یکی  دیگه فرشته و پریای جهانت باشه  و همیشه بخنده
چه خوشبختم ،خوشبخت ❤❤❤❤ پ ن : پریا ،پرند برادر زاده های جااااااااانم class=
این یعنی نعمت خداوندی دو تا عشق داشته باشی یکی با آرامش و نازنین تو بغلت بخوابه یکی دیگه فرشته و پریای جهانت باشه و همیشه بخنده چه خوشبختم ،خوشبخت ❤❤❤❤ پ ن : پریا ،پرند برادر زاده های جااااااااانمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران