لیندا کیانی باران شدم ، در خیالت باریدم 
برف شدم ، در هوایت نشستم 
آفتاب میشود ، ذوب میشوم در خاطرت جاری
باد که شدم از شَهرت میگریزم !!! class=
باران شدم ، در خیالت باریدم برف شدم ، در هوایت نشستم آفتاب میشود ، ذوب میشوم در خاطرت جاری باد که شدم از شَهرت میگریزم !!!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران