ترنس.....مثل همه ما انسانها قابل احترام است و باید از همه حقوق شهروندی بهره مند باشدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران