مریم کاویانی .
.
تا زماني كه بخودتون افتخار ميكنيد ، يعني خوشبختيد.
تا زماني كه وجدانتون آرام است ، يعني با ديگران درست رفتار ميكنيد...
روزگارتون امن 🌿 class=
. . تا زماني كه بخودتون افتخار ميكنيد ، يعني خوشبختيد. تا زماني كه وجدانتون آرام است ، يعني با ديگران درست رفتار ميكنيد... روزگارتون امن 🌿ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران