کورش سلیمانی 🌿
از اصل و از اساس فخرفروشى و تفرعن را دونِ شأنِ انسان و از رذيلت هاى نابخشودنى او مى دانم كه در اقشار گوناگون شوربختانه شاهد آن هستيم. كارى به صنوف ديگر كه برخى در آنها به اين رذيلت آغشته اند اكنون ندارم و روى سخنم با كسانى ست كه در وادىِ سينما و تئاتر تا كمى نان شان چرب تَر و جاى شان گرم تَر مى شود، تا كمى دنيا و خلق الله به ايشان روى خوش نشان مى دهند و بر اثر كارى به درست يا نادرست مورد تحسين قرار مى گيرند باورشان مى شود خبرى ست و فراموش شان مى شود كه كه بودند و از كجا آمده اند، همه را ( به جز آنجا كه منفعت طلبى شان بطلبد) و حتى همكاران شان را از زاويه ى بالا نگاه مى كنند و جواب سلام مردم را هم بايد با منقاش از دهان بسته شان بيرون كشيد ... به خدا اين رويه غلط است، بزرگان چنين نبوده و نيستند ... بياييم كمى، فقط كمى هم "آدم" باشيم ... اين بيت از سيف فرغانى را دو دستى تقديم به ايشان مى كنم شايد "بيدارى" هم سراغى از ايشان بگيرد ... ببخشيد كمى تند مى روم اما گاه دليل افسارگسيختگى عده اى در بى معرفتى و خيره سرى شايد خود ما با پذيرش و بى تفاوتى در برابر رفتار زشت آنها باشيم ...گفتم كه گفته باشم ... شب و روز و روزگارتان خوش ... class=
🌿 از اصل و از اساس فخرفروشى و تفرعن را دونِ شأنِ انسان و از رذيلت هاى نابخشودنى او مى دانم كه در اقشار گوناگون شوربختانه شاهد آن هستيم. كارى به صنوف ديگر كه برخى در آنها به اين رذيلت آغشته اند اكنون ندارم و روى سخنم با كسانى ست كه در وادىِ سينما و تئاتر تا كمى نان شان چرب تَر و جاى شان گرم تَر مى شود، تا كمى دنيا و خلق الله به ايشان روى خوش نشان مى دهند و بر اثر كارى به درست يا نادرست مورد تحسين قرار مى گيرند باورشان مى شود خبرى ست و فراموش شان مى شود كه كه بودند و از كجا آمده اند، همه را ( به جز آنجا كه منفعت طلبى شان بطلبد) و حتى همكاران شان را از زاويه ى بالا نگاه مى كنند و جواب سلام مردم را هم بايد با منقاش از دهان بسته شان بيرون كشيد ... به خدا اين رويه غلط است، بزرگان چنين نبوده و نيستند ... بياييم كمى، فقط كمى هم "آدم" باشيم ... اين بيت از سيف فرغانى را دو دستى تقديم به ايشان مى كنم شايد "بيدارى" هم سراغى از ايشان بگيرد ... ببخشيد كمى تند مى روم اما گاه دليل افسارگسيختگى عده اى در بى معرفتى و خيره سرى شايد خود ما با پذيرش و بى تفاوتى در برابر رفتار زشت آنها باشيم ...گفتم كه گفته باشم ... شب و روز و روزگارتان خوش ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران