لیندا کیانی دلش گرفته بود دريا...
حوصله نداشت به حرفام گوش كنه
از بس كه شنيده بود اين تكرار رو... class=
دلش گرفته بود دريا... حوصله نداشت به حرفام گوش كنه از بس كه شنيده بود اين تكرار رو...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران