کورش سلیمانی 🌿
مى فرمايند: بزرگ شدم ... ما هم برايشان وان يكاد مى خوانيم و قربان شان مى رويم كه دستگير ما شده اند. يك پدر در در برابر قد و بالاى رعناىِ دخترش هيچ ندارد ديگر كه بگويد ... ______________
فتوگرافىِ همسرجان
#مهرآفرين_گيان class=
🌿 مى فرمايند: بزرگ شدم ... ما هم برايشان وان يكاد مى خوانيم و قربان شان مى رويم كه دستگير ما شده اند. يك پدر در در برابر قد و بالاى رعناىِ دخترش هيچ ندارد ديگر كه بگويد ... ______________ فتوگرافىِ همسرجان #مهرآفرين_گيانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران