کورش سلیمانی 🎭
تئاتر يعنى ديالوگ ... تئاتر يك آيين است، آيينى جمعى ... تئاتر را از ريشه هايش قطع نكنيم، نابود مى شود ... class=
🎭 تئاتر يعنى ديالوگ ... تئاتر يك آيين است، آيينى جمعى ... تئاتر را از ريشه هايش قطع نكنيم، نابود مى شود ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران