دانیال عبادی ‌
‌‌
‌👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👍
‎#دانيال_عبادى #danialebady #danialebadi #danialebadi8 #danial_ebady
‌
‌
‎ملتی که فکر میکند ، همه چیز میداند، ناآگاه است. بِروَید با کلمه زیبای نمیدانم آشنا شوید، زیرا  فردا ، گرفتارِ نادانی خود خواهید شد". class=
‌ ‌‌ ‌👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧👍 ‎#دانيال_عبادى #danialebady #danialebadi #danialebadi8 #danial_ebady ‌ ‌ ‎ملتی که فکر میکند ، همه چیز میداند، ناآگاه است. بِروَید با کلمه زیبای نمیدانم آشنا شوید، زیرا فردا ، گرفتارِ نادانی خود خواهید شد".ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران