دانیال عبادی بیست سال بعد،
بابت کارهایی که نکرده ای
بیشتر افسوس میخوری
تا بابت کارهایی که کرده ای...
پس تسلیم نشو،
فکر حرف مردم را نکن،
بگرد، آرزو کن، کشف کن
و هر آنچه بکن که دلت، باورت، اعتقادت و ايمانت میگويد...
•
#danialebadi #danial_ebady #danial_ebadi8 #danial_ebady8 #دانيال #دانيال_عبادى class=
بیست سال بعد، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس میخوری تا بابت کارهایی که کرده ای... پس تسلیم نشو، فکر حرف مردم را نکن، بگرد، آرزو کن، کشف کن و هر آنچه بکن که دلت، باورت، اعتقادت و ايمانت میگويد... • #danialebadi #danial_ebady #danial_ebadi8 #danial_ebady8 #دانيال #دانيال_عبادىثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران