کورش سلیمانی ☀️......
ايشان براى من يكى از بزرگترين
 زنان جهان و بهتر بگويم يكى از بزرگترين انسان هاي همه ىِ زمان ها و مكان ها هستند ... بانويى روشنفكر و ظلم ستيز آن گونه كه در مجلس يزيد از او سراغ داريم و در سخنرانى جانانه اش مى شناسيم ... زنى شاعر، آنجا كه وقتى از مصايب و بلاياى نينوا و شهادت عزيزان و ظلم و تعدىِ سپاهِ جور از او پرسيدند، با بينشى ژرف، زيبا و عميق گفتند: جز زيبايى نديدم ... زنى خواهر، زنى مادر ... و در نهايت و در اوج؛ دخترى كه قامت رعنا و جليل پدر را در فراز و فرودهاى زندگى پربارش، در رفتار و منش و كنش هاى او به عينه مى توان ديد ... زادروز اين نگينِ درخشانِ خلقت را كه روز پرستار ناميده اند، مبارك ... ______________________________

خواهر عزيز من كه سالهاست بى اويم و همواره بى تابِ ديدارش، پرستار بود و من از نزديك ديده ام زحماتى كه اين فرشتگان سپيد پوش با شوق و با جان و دل مى كشند، زحمات و پرستارى هايى كه بر شما هم قطعا پوشيده نيست ... پرستاران عزيز روزتان مبارك، خواهرم روزت مبارك ... class=
☀️...... ايشان براى من يكى از بزرگترين زنان جهان و بهتر بگويم يكى از بزرگترين انسان هاي همه ىِ زمان ها و مكان ها هستند ... بانويى روشنفكر و ظلم ستيز آن گونه كه در مجلس يزيد از او سراغ داريم و در سخنرانى جانانه اش مى شناسيم ... زنى شاعر، آنجا كه وقتى از مصايب و بلاياى نينوا و شهادت عزيزان و ظلم و تعدىِ سپاهِ جور از او پرسيدند، با بينشى ژرف، زيبا و عميق گفتند: جز زيبايى نديدم ... زنى خواهر، زنى مادر ... و در نهايت و در اوج؛ دخترى كه قامت رعنا و جليل پدر را در فراز و فرودهاى زندگى پربارش، در رفتار و منش و كنش هاى او به عينه مى توان ديد ... زادروز اين نگينِ درخشانِ خلقت را كه روز پرستار ناميده اند، مبارك ... ______________________________ خواهر عزيز من كه سالهاست بى اويم و همواره بى تابِ ديدارش، پرستار بود و من از نزديك ديده ام زحماتى كه اين فرشتگان سپيد پوش با شوق و با جان و دل مى كشند، زحمات و پرستارى هايى كه بر شما هم قطعا پوشيده نيست ... پرستاران عزيز روزتان مبارك، خواهرم روزت مبارك ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران