کورش سلیمانی 🎭 ... پست موقت: حسين كيانى و گروهِ همراه و هنرمندش كه همه از همكاران عزيز ما هستند امروز تاوان بى تدبيرى دعوتى را دادند كه بدون اطمينان از امكانِ اجراى بدون شرط نمايش "روز عقيم"، از ايشان مصرانه به عمل آمد ... "روز عقيم" تاوان اشتباهات و حواشى را داد كه در بخش هايى از جشنواره سبب شد حساسيت ها بر ساير بخش هاى ديگر نيز افزايش يابد وگرنه اين نمايش پيش از اين از همين مركز هنرهاى نمايشى مجوز اجرا گرفته بود، كاش پيش از اجرا و آمادگى توام با شوق احتمالى گروه براى ارايه نمايش شان  رايزنى هاى لازم انجام مى گرفت ... بازهم اميدواريم برگزاركنندگان جشنواره اين حرمت شكنى را به گونه اى مناسب پاسخگو بوده و به نحوى جبران مافات كنند. ما همه يك خانواده ايم و حرمت امامزاده را در درجه اول متولىِ آن _ كه اينجا خودِ ما هستيم _ بايد نگاه دارد ... به عنوان يك تئاترى از اين اتفاق و عدم اجراى اين نمايش متاسفم و آرزو مى كنم ديگر شاهد چنين رويدادى نباشيم ... class=
🎭 ... پست موقت: حسين كيانى و گروهِ همراه و هنرمندش كه همه از همكاران عزيز ما هستند امروز تاوان بى تدبيرى دعوتى را دادند كه بدون اطمينان از امكانِ اجراى بدون شرط نمايش "روز عقيم"، از ايشان مصرانه به عمل آمد ... "روز عقيم" تاوان اشتباهات و حواشى را داد كه در بخش هايى از جشنواره سبب شد حساسيت ها بر ساير بخش هاى ديگر نيز افزايش يابد وگرنه اين نمايش پيش از اين از همين مركز هنرهاى نمايشى مجوز اجرا گرفته بود، كاش پيش از اجرا و آمادگى توام با شوق احتمالى گروه براى ارايه نمايش شان رايزنى هاى لازم انجام مى گرفت ... بازهم اميدواريم برگزاركنندگان جشنواره اين حرمت شكنى را به گونه اى مناسب پاسخگو بوده و به نحوى جبران مافات كنند. ما همه يك خانواده ايم و حرمت امامزاده را در درجه اول متولىِ آن _ كه اينجا خودِ ما هستيم _ بايد نگاه دارد ... به عنوان يك تئاترى از اين اتفاق و عدم اجراى اين نمايش متاسفم و آرزو مى كنم ديگر شاهد چنين رويدادى نباشيم ...ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران