گوهر خیراندیش اناهيتا جان دخترم، ميلادت مبارك باشد . براي همه فرزندانِ اين آب و خاك  آرزوى ِخوشبختى، سعادت  وسلامتى ميكنم . اميدوارم خدا انها را براى خانواده اشان حفظ كند و ترا هم براى من، برادرت اميد و خواهرت ازاده حفظ كند . وميدانم روح ِِ پدرت جمشيدِ عزيز از داشتن فرزندانِ خلفى چون شما خشنود است .🎉🎊🍰🎈🎂💞😘💋 class=
اناهيتا جان دخترم، ميلادت مبارك باشد . براي همه فرزندانِ اين آب و خاك آرزوى ِخوشبختى، سعادت وسلامتى ميكنم . اميدوارم خدا انها را براى خانواده اشان حفظ كند و ترا هم براى من، برادرت اميد و خواهرت ازاده حفظ كند . وميدانم روح ِِ پدرت جمشيدِ عزيز از داشتن فرزندانِ خلفى چون شما خشنود است .🎉🎊🍰🎈🎂💞😘💋ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران