گوهر خیراندیش در كنارعزيزان جان در تورنتو ... ايدين اغداشلو هنرمند فرهيخته . ميلادتان مبارك ، سايه شما بر سر هنرِ اين مرزو بوم مستدام class=
در كنارعزيزان جان در تورنتو ... ايدين اغداشلو هنرمند فرهيخته . ميلادتان مبارك ، سايه شما بر سر هنرِ اين مرزو بوم مستدامثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران