امروز موفق شدم به ديدنِ دوستان و عزيزانى كه در خيره" ققنوسِ عشق" و خيريه "رعد " كه مجموعه اى از چند خيره دركنارهم مشغولِ جمع اورى مَرهَمتى هاى شما مردم ِ مهربان ، شريف و نوع دوست بودند بروم وخوشحالم كه توانستم با گذاشتن پست زنده چند دقيقه از زحمات اين عزيزان را برايتان به تصوير بكشم از همين جا دستانِ زحمتكشانى كه در اين روزهابا تلاشِ شبانه روزى سعى كردند به عزيزان اسيب ديده كمك كنند را ميبوسمثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران