بنياد نيك ورزى "شريان "حامى كودكان با بيمارى مادرزادى قلبى براى شركت در چالش خريد كانكس هدفمند حضور داشتم كه اين بنياد تا الان كمكهاى مادى ومعنوى خود را به دست اسيب زدگان رسانده اند خيرين محترم لطفا كمكهاى نقدى خودرا به شماره حساب ٢٠٩١٥٧٩٦٣ و شماره كارت. ٥٥٢٥ ٥٨٩٤٦٣٧٠٠٠٠٢ بنام انجمن نيك ورزى شريان بانك رفاه بلوار كشاورز كد ١٠٧ واريز كنند تابه دست هم وطنان خود برسانيم @sharayancharityثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران