وقتي ادمها صادقند چقدر دوست داشتني تر ميشوند ، حتي درين شرايط ... اينطور نيست ؟ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران