تهمینه میلانی خشونت عاطفي 
۵۰ تا ۶۰ درصد زنان، تجربه خشونت عاطفی دارند .

رئیس انجمن روانپزشکان ایران می‌گوید: آمارهای همسرآزاری در ایران متفاوت است اما تقریبا بیست درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند. بخش زیادی از خشونت عاطفی مبتنی بر این موضوع است که در زندگی بین دو فرد روابط منطقی و درستی وجود ندارد و اگر مهارتهای ارتباطی بین زوجها بیشتر شود، خودبخود این نوع از خشونت کاهش می‌یابد و اصلاح می‌شود. 
مریم رسولیان افزود: همسرآزاری عاطفی شامل رفتار بین‌فردی، رفتار کلامی، عدم توجه و قهر کردن است. همچنین بی‌توجهی به اینکه فرد به خواسته‌هایش مانند ارتباط با خانواده‌اش یا ادامه تحصیل برسد نیز از مصادیق همسرآزاری عاطفی به شمار می‌رود. 
عكس : علي نيك رفتار از فيلم " ملي و راه هاي نرفته اش " class=
خشونت عاطفي ۵۰ تا ۶۰ درصد زنان، تجربه خشونت عاطفی دارند . رئیس انجمن روانپزشکان ایران می‌گوید: آمارهای همسرآزاری در ایران متفاوت است اما تقریبا بیست درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند. بخش زیادی از خشونت عاطفی مبتنی بر این موضوع است که در زندگی بین دو فرد روابط منطقی و درستی وجود ندارد و اگر مهارتهای ارتباطی بین زوجها بیشتر شود، خودبخود این نوع از خشونت کاهش می‌یابد و اصلاح می‌شود. مریم رسولیان افزود: همسرآزاری عاطفی شامل رفتار بین‌فردی، رفتار کلامی، عدم توجه و قهر کردن است. همچنین بی‌توجهی به اینکه فرد به خواسته‌هایش مانند ارتباط با خانواده‌اش یا ادامه تحصیل برسد نیز از مصادیق همسرآزاری عاطفی به شمار می‌رود. عكس : علي نيك رفتار از فيلم " ملي و راه هاي نرفته اش "ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران