مهرناز افلاکیان ...
جاذبـہ سیب ، آدم را بـہ زمین آورد
و جاذبـہ زمین ، سیب را... فرقے نمےڪند؛
سقوط،
سرنوشت دل دادن بہ هر جاذبہ اےست غیر از خدا 
بہ جاذبہ اے مےاندیشم ڪہ پروازم مےدهد: ✨خـــــــــــــدا ✨ class=
... جاذبـہ سیب ، آدم را بـہ زمین آورد و جاذبـہ زمین ، سیب را... فرقے نمےڪند؛ سقوط، سرنوشت دل دادن بہ هر جاذبہ اےست غیر از خدا بہ جاذبہ اے مےاندیشم ڪہ پروازم مےدهد: ✨خـــــــــــــدا ✨ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران