فاطمه معتمدآریا كن ٢٠٠٢ بسيار كسان از اين جمع ميان ما نيستندو ديگر بر نميگردند  اما انچه بايد تلاش كنيم ميان ما باز گردد همدلي است class=
كن ٢٠٠٢ بسيار كسان از اين جمع ميان ما نيستندو ديگر بر نميگردند اما انچه بايد تلاش كنيم ميان ما باز گردد همدلي استثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران