تهمینه میلانی زنان از بیان خشونت‌های خانگی ابا دارند 
بر اساس آمار ۵۲‌درصد از خشونت‌های خانگی روانی و کلامی و بیش از ۳۷‌درصد فیزیکی هستند. اکثر مراجعان همسرآزاری را جوانان تشکیل می‌دهند. میانگین سنی بیشتر زنان آسیب‌ دیده ۲۰ تا ۳۵ سال و میانگین سنی در میان مردان کمتر از ۴۰ سال است. از سوی دیگر عوامل کاهش‌‌دهنده همسرآزاری، شاغل بودن زن، افزایش درآمد خانواده و تحصیلات بالا عنوان می‌شوند. اعتیاد نیز از عواملی است که این معضل اجتماعی را افزایش می‌دهد.
@armandailyir class=
زنان از بیان خشونت‌های خانگی ابا دارند بر اساس آمار ۵۲‌درصد از خشونت‌های خانگی روانی و کلامی و بیش از ۳۷‌درصد فیزیکی هستند. اکثر مراجعان همسرآزاری را جوانان تشکیل می‌دهند. میانگین سنی بیشتر زنان آسیب‌ دیده ۲۰ تا ۳۵ سال و میانگین سنی در میان مردان کمتر از ۴۰ سال است. از سوی دیگر عوامل کاهش‌‌دهنده همسرآزاری، شاغل بودن زن، افزایش درآمد خانواده و تحصیلات بالا عنوان می‌شوند. اعتیاد نیز از عواملی است که این معضل اجتماعی را افزایش می‌دهد. @armandailyirثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران