فكر زنجير كني يا پرواز ،در همان مي ماني...... اما تو پرواز را به خاطر بسپار. . . . . #صعود_بر_قله هاي_موفقيت#پرواز_در_بيكرانه ها#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران