کورش سلیمانی ...
خدايا دل ما ازين زمستان ها مى خواهد كه بروگلِ بزرگ نقاشى كرده ... از اين برف ها ... نه فقط ما كه درختان، كشاورزان، جانوران، زمين و زمان از اين برف ها مى خواهند، ببار، بر ما برف ببار، زمستان است ... مثل امروز كه نشانه اى از رحمت ات از آسمانى كه ساعتى پيش تَر خشك مى نمود، به آن زيبايى رخ نماياند ... ازين برف ها ... از آن برف ها ... از آن برف ها كه كودكى ما را سفيد مى كرد. دنياىِ امروز ما سفيدى كم دارد ... ____________________
Pieter Bruegel,
The Hunters in the 
Snow,
1565 class=
... خدايا دل ما ازين زمستان ها مى خواهد كه بروگلِ بزرگ نقاشى كرده ... از اين برف ها ... نه فقط ما كه درختان، كشاورزان، جانوران، زمين و زمان از اين برف ها مى خواهند، ببار، بر ما برف ببار، زمستان است ... مثل امروز كه نشانه اى از رحمت ات از آسمانى كه ساعتى پيش تَر خشك مى نمود، به آن زيبايى رخ نماياند ... ازين برف ها ... از آن برف ها ... از آن برف ها كه كودكى ما را سفيد مى كرد. دنياىِ امروز ما سفيدى كم دارد ... ____________________ Pieter Bruegel, The Hunters in the Snow, 1565ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران