پرستو گلستانی و 
نگاه پر حسرتت به نواختنشان دلم را به درد میآورد 
وقتی که در کشور خودمان اینگونه دیده نمیشوی

#نوارندگی#نوازندگی_بانوان #نوازندگی_زنان_ممنوع_نباید_باشد
#تبعیض_جنسیتی #المیرا_رحمانی class=
و نگاه پر حسرتت به نواختنشان دلم را به درد میآورد وقتی که در کشور خودمان اینگونه دیده نمیشوی #نوارندگی#نوازندگی_بانوان #نوازندگی_زنان_ممنوع_نباید_باشد #تبعیض_جنسیتی #المیرا_رحمانیثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران