. بياييم اگر قلبي قادر به تپيدن است ، و چشمي كه هنوز ميتواند دنيا را ببيند را هديه به خاك ندهيم ... اينطوري هم صداي قلب عزيزت را ميشنوي و هم چشمان عزيزت را داري🍀 #اهداي عضوثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران