مریم کاویانی .
اگه نمی تونی پرواز کنی، پس بدو،
اگه نمی تونی بدوی، پس راه برو،
اگه نمی تونی راه بری، پس سینه خیز برو،
اما هر کاری می کنی،
باید به سوی جلو در حرکت باشی.
#مارتین_لوتر_کینگ class=
. اگه نمی تونی پرواز کنی، پس بدو، اگه نمی تونی بدوی، پس راه برو، اگه نمی تونی راه بری، پس سینه خیز برو، اما هر کاری می کنی، باید به سوی جلو در حرکت باشی. #مارتین_لوتر_کینگثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران