. من دلبسته آنچيزيم كه مرا به سمت آرامش سوق ميدهد... از دنيا چيزي نميخواهم ، او تنها در اختيار من نيست ، دنيا خيلي سَرَش شلوغ است ! #مردم_ايرانثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران