مریم کاویانی .
بیشتر اشتباهات انسانها به خاطر این است که وقتی باید احساس كنند، فکر ميكنند ! و وقتی باید فکر كنند، احساس ميكنند!!!! class=
. بیشتر اشتباهات انسانها به خاطر این است که وقتی باید احساس كنند، فکر ميكنند ! و وقتی باید فکر كنند، احساس ميكنند!!!!ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران