حمیدرضا آذرنگ .
نشانِ تمدنِ ماضىِ هر ملتى فهمِ حالِ آن هاست
شعار ندهيم
ما سال هاست كه تيغِ بى فرهنگىِ مان را بر پيكرِ نحيف شده ىِ تمدنِ مان كشيده ايم و مُثله اش كرده ايم.
هم ايرانىِ عزيز 
بيا از ناچيز باقيمانده ىِ آبروىِ اين جغرافياىِ هميشه موردِ تهاجم و هميشه زخم پاسدارى كنيم

#ايران#وطنم#جام جهانى#فوتبال#تمدن #فرهنگ#فهم#انسانيت# class=
. نشانِ تمدنِ ماضىِ هر ملتى فهمِ حالِ آن هاست شعار ندهيم ما سال هاست كه تيغِ بى فرهنگىِ مان را بر پيكرِ نحيف شده ىِ تمدنِ مان كشيده ايم و مُثله اش كرده ايم. هم ايرانىِ عزيز بيا از ناچيز باقيمانده ىِ آبروىِ اين جغرافياىِ هميشه موردِ تهاجم و هميشه زخم پاسدارى كنيم #ايران#وطنم#جام جهانى#فوتبال#تمدن #فرهنگ#فهم#انسانيت#ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران