در زمانه اى كه گذشته حسرت سار است و آتيه وحشت بار اميد كه سهمِ همه باشد خوب حالى هر كجاىِ اين ديارثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران