🖤 دم همه شما گرم. غم مردم كرمانشاه ،درد مشترك همه مردم ايرانه. اگرمايل بوديد كمك كنيد اما از راه درست. #ياعلي#ماباهميمثبت دیدگاه شما