پرستو گلستانی ای خدا 
نفس بریده شدیم
کمک کن
دنیا بر پایه خشم و بلا و دیوانگی میگردد

پ ن : این اتفاق در امریکا افتاده است class=
ای خدا نفس بریده شدیم کمک کن دنیا بر پایه خشم و بلا و دیوانگی میگردد پ ن : این اتفاق در امریکا افتاده استثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران