سلام بعيده ازمردم سرزميني كه٢٥٠٠ سال تمدن روبه يدك ميكشه و١٤٠٠ سال آموزه هاي دينيي داره و براي مردي،سالهاست برسينه ميزنه كه فرمود"اگردين نداريد لااقل آزاده باشيد" همچين شرمساريي رقم بخوره،بعنوان يك هنرمندباسابقه بيست واندي ساله،ايراد رواز خودم ميگيرم،شايدزلزله از زماني شروع شدكه براي يك سالمنددراتوبوس پرازجمعيت به پانشديم،ازجايي شروع شدكه بجاي كمك دريك حادثه با اون سلفي گرفتيم،شايدازجايي شروع شدكه رفتن به ورود ممنوع روحق خودمون دونستيم،شايدازجايي شروع شدكه به فرزندانمان يادنداديم كه همه باهم برابريم وانسان، اين فيلم ربطي به مسكن مهرنداره،زبطي به حلال احمرنداره وربطي به دولت نداره،مستقيم به خودمون ربط داره. بجاي فحش نوشتن زيرپيج مسي،وبجاي شجاعت به خرج دادن توفضاي مجازي باخودمون صادق باشيم،درپايان اگردين نداريم لااقل آزاده باشيم پ ن:چندروزي بيش نيست كه از اربعين ميگذره،همين مردم وهمين خانه ها پذيراي مردمي بودن كه پناهي نداشتند. درضمن توفيلم ميگه"ي تيرهوايي بزن!!!"اميدوارم اينها نيازمندباشن و چادرهاسرازميدان گمرك درنياره،ثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران