پرند زاهدی .
همراهانِ هميشگى، حاميانِ پويشِ كوچه به كوچه از پذيرفتنِ هرگونه كمك هاى نقدى معذورند🙏🏻فقط خوراك، پوشاك و دارو از اين طريق قابل اهداست🙏🏻به حق كه بهترين و مهربانترين مردمِ اين دوران، اهلِ ايران اند....هميشه و همواره، با ميزانِ عشقتان، اعتمادتان و مهرتان ، من را شگفت زده ميكنين🙏🏻الهى  آبادانى، سهمِ فرداى ايرانمان باشد class=
. همراهانِ هميشگى، حاميانِ پويشِ كوچه به كوچه از پذيرفتنِ هرگونه كمك هاى نقدى معذورند🙏🏻فقط خوراك، پوشاك و دارو از اين طريق قابل اهداست🙏🏻به حق كه بهترين و مهربانترين مردمِ اين دوران، اهلِ ايران اند....هميشه و همواره، با ميزانِ عشقتان، اعتمادتان و مهرتان ، من را شگفت زده ميكنين🙏🏻الهى آبادانى، سهمِ فرداى ايرانمان باشدثبت دیدگاه شما

ديدگاه کاربران